суббота, 18 ноября 2017 г.

Mkhitar Sebastatsi

1.Venice is bery beautiful, fameous and antiquarian.
2.For architecture,  and it is city on the water.
3.Because there is San Lozaro island.
4.Urbatagirq by Hakob Meghapart.
5.Very nice and architecture city.There was Mkhitar Sebastatsi.
6.Very stupid question.
7.Maybe Sebastatsi.
8.Armenologist, founder of Congregation.
9.Mkhitar Sebastatsi.
10.Photos and history about the building.
11.I think educational and religious. 

Բարեկենդան

Բարեկենդանը ամենասկզբից ազատության օր է:Բարեկենդանի ժամանակ մարդիկ մոռանում են պետական օրենքները կամ եկեղեցական օրենքները:Աշխատանքի չեն գնո...